Utazási feltételek

Utazási feltételek
a JIMAKOS TOURS által értékesített utazásokra

 

 1. Az utazások részletes tartalmát jelen dokumentumon kívül a JIMAKOS TOURS által kiadott utazási ajánlatok (tájékoztató) tartalmazza. Ajánlatban foglaltak jelen szerződés oszthatatlan részét képezik. Az utas kijelenti, hogy az ajánlatban és a jelen szerződésben szereplő feltételeket megismerte és elfogadja. Bármilyen változásról a JIMAKOS TOURS köteles az utast írásban értesíteni. A részvételi díj tartalmazza az ajánlatban szereplő szolgáltatások, programok árát és a szervezési díjat. Nem tartalmazza az útlemondási biztosítást és az esetleges fakultatív programok árát.
 2. Az utazási szerződés létrejön, amikor az utazást megrendelő utas írásban megrendelte, a díjelőleget (40%) befizette és a JIMAKOS TOURS azt elfogadta, nyilvántartásba vette és írásban visszaigazolta.
 3. A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolt szolgáltatások teljes díja megfizetésének határideje az utazás megkezdése előtt 30 nappal esedékes. Erről az utazási iroda külön értesítést nem küld. Az utas tudomásul veszi, hogy a határidő be nem tartása a már megkötött szerződés megszűnését eredményezi. Amennyiben a jelentkezés az út kezdete előtt kevesebb mint 30 nappal történik, vagy az út értéke kevesebb mint 30.000,-Ft, úgy a teljes részvételi díj fizetendő egy összegben a megrendeléskor.
 4. A JIMAKOS TOURS köteles az utas részére a teljes részvételi díj befizetését követően ÁFÁt-is tartalmazó számlát kiállítani.
 5. A JIMAKOS TOURS az utazáshoz szükséges legkisebb utaslétszám (buszos útnál 35 fő) hiányában az utazás megkezdése előtt 35 nappal az utazási szerződéstől elállhat írásban a befizetett összeg visszafizetése mellett. Az iroda felajánl erre az időre egyező értékű programot partner irodáinak ajánlatából. Az utazási iroda elállhat szintén a szerződéstől, ha a szerződés megkötésekor még nem látható körülmény, az emberi életet, egészséget illetve vagyonbiztonságot veszélyeztető esemény következik be. Ez esetben az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű szolgáltatásra tarthat igényt. A magasabb értékű szolgáltatás eseté azonban, a különbözetet az utas köteles a JIMAKOS TOURS részére megfizetni.
 6. Amennyiben a JIMAKOS TOURS érdekkörében bármely okból az utazás meghiúsul az utolsó pillanatban, az utazási iroda az elállástól számított 8 napon belül az utas részére visszatéríti a befizetett összeget kamatostul.
 7. Bel,- vagy külföldi hatósági árváltozás, adó illetve illeték változás, deviza forintárfolyamának több mint10% változása, a külföldi szolgáltatóknál történt év közbeni változás esetén a JIMAKOS TOURS az utazás megkezdése előtt legalább 20 nappal az emelkedések mértékével arányos áremelést eszközölhet, melyet írásban közöl az utasokkal. Ha a részvételi díj emelkedése meghaladja a 10%-ot, az utas az erről szóló értesítés keltétől számított 3 napon belül, az utazási szerződéstől elállhat, és a JIMAKOS TOURS a befizetett teljes részvételi díjat visszatéríti.
 8. Amennyiben a JIMAKOS TOURS akár programokban, az utazás feltételeiben jelentős változtatást hajt végre, akkor az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül az utas a szerződéstől elállhat.
 9. Ha az utas az előbb jelzett okokon kívül álló esetben eláll az utazástól, vállalja, hogy a JIMAKOS TOURS felmerült költségeit megtéríti a teljes részvételi díj %-ában.

  Autóbuszos és egyéni utak esetén

  35-26 nap 20%
  25-18 nap 40%
  17-10 nap 60%
  9-5 nap 80%
  4-0 nap, lemondás nélkül 100%

  A fizetendő költségtérítést a JIMAKOS TOURS jogosult az utasnak visszajáró díj összegéből levonni. A lemondási határidőket megelőző időben történő elállás esetén 4000,-Ft/fő kezelési költség fizetendő. Az utas által történő bármilyen módosítás esetén 3000,-Ft/fő módosítási költséget számít fel a JIMAKOS TOURS. Az indokolt visszafizetés az utazási szerződéstől való elállástól számított 8 napon belül történik.

 10. Ha az utas az utazási szerződéstől - az útlemondási díjak megfizetése mellett - eláll, az utazásra való jogai megszűnnek.
 11. A JIMAKOS TOURS fenntartja a jogot kivételes esetekben a szálláshelyek kategórián belüli változtatására, vagy a programok azonos értékű programokra való felcserélésére. Az azonos kategóriájú, de az útvonalon belül más településen található szállások között az egyedi körülmények miatt kisebb-nagyobb minőségi különbségek előfordulhatnak. Ha ezen változtatások, akár a programban, akár a szálláshelyben magasabb értéket képviselnek, a JIMAKOS TOURS az értékkülönbözetet nem hárítja át az utasokra. Ha a feltételek nem engedik meg, hogy a kiadott programot hasonló megoldással helyettesítsék, a JIMAKOS TOURS a hazaérkezéstől számított 15 napon belül köteles a részvételi díjba beszámított értékét az utasnak megtéríteni.
 12. A jelentkezéskor közölt adatokért (név, lakcím, telefonszám, létszám, gyermekek születési adatai), az utas vállalja a felelősséget.
 13. A JIMAKOS TOURS a szerződésben vállalt szolgáltatásokért akkor is felel, ha a szolgáltatást közreműködője (fuvarozó, szálloda, étterem) vagy közvetítője útján teljesíti. Ha a JIMAKOS TOURS az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani.
 14. A nem szerződés szerű teljesítésből eredő igény érvényesítésének feltétele, hogy az utas a kifogást a helyszínen az idegenvezetőnek, utaskísérőnek - ennek hiányában a helyszíni szolgáltatónak bejelentse, aki köteles jegyzőkönyvet készíteni. Az utas a nem szerződés szerű teljesítésből fakadó igényét a hazaérkezést követő 3 napon belül köteles írásban a jegyzőkönyvvel együtt a JIMAKOS TOURS-ba eljuttatni. Ennek elmaradása esetén az iroda mentesül a kár megtérítésének kötelessége alól. A bejelentett kárigényt a bejelentéstől számított 30 napon belül köteles kivizsgálni és az eredményről az utast írásban értesíteni.
 15. JIMAKOS TOURS által értékesített utaknál, szállásoknál minden egyéni utas köteles sztornó biztosítást kötni, melynek összege a szállás költség 1.5%-a. A csoportos körutaknál az ár már tartalmazza a sztornó biztosítás díját.
 16. A JIMAKOS TOURS az autóbuszos utaknál az ülésrend összeállításánál lehetőségeihez mérten figyelembe veszi az utasok igényeit. Az esetleges ülésrendváltozásért azonban felelősséget nem tud vállalni.
 17. Az utas az utazás során köteles az utazásra vonatkozó hatályos jogszabályokat betartani (útlevél-, vízum-, vám-, deviza és egyéb). Az utas kötelezettséget vállal arra, hogy útvonaltól függően útlevele, illetve személyi-igazolványa az indulását követő 3 hónapig még érvényes. Ennek elmulasztása esetén keletkezett károk az utast terhelik. Amennyiben az utas a jogszabályok megsértése miatt nem vehet részt az utazásban, a JIMAKOS TOURS jogosult az utassal szemben a teljes részvételi díjat érvényesíteni.
 18. Autóbuszainkon élőállat szállítása nem megengedett. Apartmanjainkba csak előzetes egyeztetés után lehet bármilyen élőállatot bevinni. Az ebből eredő károkért az utast terheli a felelősség.
 19. Az autóbuszos utazás időtartama a határoktól és az útviszonyoktól is függ. Kérjük legyen tekintettel arra, hogy az esetleges hosszabb várakozások miatt jelentős késések is előfordulhatnak. Autóbuszaink jó műszaki állapota ellenére a hosszú utazások során kisebb-nagyobb meghibásodások ( légkondicionáló berendezés, kerékcsere ) elképzelhetőek.
 20. Az utazás során, az utasnak felróható okból bekövetkező szerződött feltételektől eltérő teljesítés esetén, az utas kártérítési igénnyel nem léphet fel.
 21. Ha az utas a megadott időpontban nem jelenik meg, a társas utazásoknak megfelelően max. 15 perc várakozás után az út, illetve a program elkezdődik.
 22. Amennyiben az utas valamilyen programot önszántából nem vesz igénybe, helyette nem kérhet sem helyettesítő programot, sem visszatérítést.
 23. Az utazás során az utas által harmadik személynek, vagy a szolgáltatók bármelyikének okozott kárért, az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
 24. Az utas köteles az apartmanokra és annak berendezési tárgyaira vigyázni. Az okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik, amit a helyszínen köteles rendezni.
 25. Az utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az utas saját maga gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából a JIMAKOS TOURS közreműködőjének át nem adta.
 26. . Utazásközvetítői szerződés alapján a JIMAKOS TOURS az utas megbízásából más utazási iroda árualapját is lekötheti. Ebben az esetben az utazást szervező iroda utazási feltételei a mérvadóak. Ilyenkor a JIMAKOS TOURS a szolgáltatást teljesítő magatartásáért csak akkor felel, ha az utas felé történő tájékoztatás átadásában mulasztás terheli. Más utazásszervező útjának lemondása esetén, a szervező iroda lemondási költségein felül a JIMAKOS TOURS 5000,-Ft kezelési költséget számít fel.
 27. Egyedi megrendelés után az utas bonyolítási, foglalási költséget köteles fizetni, melynek összege 5000,-FT. Ezen összeg a megvalósult út árába beszámít, elállás esetén nem visszatérítendő.
 28. A JIMAKOS TOURS fenntartja jogát arra vonatkozóan, hogy indokolt esetben a szerződésben leírtaktól kisebb mértékben eltérjen. Ilyen esetben az utasokat tájékoztatja az eltérés okáról, mértékéről és az esetleges elállás jogáról.
 29. A JIMAKOS TOURS kaucióbiztosítása az ATLAS Biztosítónál köttetett.
 30. Jogviták esetén a Pesti Központi kerületi Bíróság a kizárólagos illetékes.

 

Autóbusz bérlés

Autóbusz bérlés

 • bel- és külföldi utazásokhoz
 • városnézés
 • korszerű klimatizált járművek
 • tapasztalt gépkocsivezetők
 • kedvező díjak

Részletek ITT!

Jimakos Tours

Munkatársat keresünk

Irodai asszisztenst keresünk!

Részletek ITT